İdare Mahkemeleri Nedir? Giresun'da İdare Mah. Kuruldu

26 Mayıs 2021 23:04 Duyurular
resimler-haber/idari-yargı-giresun-adalet-sarayı-moren-.jpg
google news

26.05.2021 Çarşamba tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Adalet Bakanlığı Kararı ile Giresun ilinde idare mahkemesi kuruldu. 

İDARE MAHKEMESİ NEDİR?

Vergi idaresi dışındaki idarelerin (devlet kurumları)  işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunu denetleyen mahkemelerdir. Üst yargı mercii Danıştay'dır. İdare Mah. görülen davalar yazılı yargılama usulüyle dosya üzerinden görüşülür ve karara bağlanır. İdare mahkemeleri yerindelik denetimi yapamazlar. Yani idarenin kararlarının yalnızca hukuka uygunluğunu denetleyebilir, kararın yerinde veya kamu yararına olup olmadığına dair incelemede bulunamazlar.  (2577 sy. Kanun)

İdare mahkemelerinde görülen 3 idari dava türü vardır:

1- İptal Davası
Hukuka aykırı işlemden dolayı menfaatleri ihlal edilenler tarafından, idari işlemin kanunda sayılan yetki, şekil gibi yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılır. İşlemin iptalinin istenebilmesi için kesin olarak tamamlanmış olması gerekir. İdari eylem veya işlem için önce idareye başvurmalısınız, başvurunuza alacağınız bildirim ya da süresi içinde herhangi bir bildirim almamış olmanız halinde o iş/eylem kesin olarak tamamlanmış olur ve dava açabilirsiniz. 

2- Tam Yargı Davası
İdarî işlem veya eylemler sonucunda kişisel hakları doğrudan zarar görenlerin, bu zararlarının giderilmesini talep ettiği dava türüdür. Genelde hukuka aykırı işlemin iptali talep edildikten sonra başvurulur.

3- İdari Sözleşmeden Doğan Davalar
Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmeden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

SÜRE:İdare tarafından size geri yazılı bildirim yapılmasından itibaren 60 Gün içerisinde dava açmalısınız.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI: Dava açtığınızda işlem kendiliğinden durmuş olmaz, mahkemeden yürütmenin durdurulmasını dilekçenizde özellikle belirterek talep etmelisiniz. 
Kaynaklar/Ayrıca Bakınız:
İdari Yargılama Usulü Kanunu, 1-2.md
Resmi Gazete, Bakanlık Kararı
Selçuk Üniversitesi, Hukuk Müsteşarlığı, Konu Anlatımı