Ankara Belediyesi İhale Yoluyla Konut Satışı Yapacak

10 Eylül 2021 18:44 Çevre
resimler-haber/ankara_Büyükşehir_belediyesi_ihale_alım_ilanı.jpg
google news

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti belediye ait Güney Park Konutları’ndaki 17 adet konutu ihale yoluyla tek  satışa çıkardığını duyurdu. 23.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihale ABB TV ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilinecek. (Taşınmaz listesine en alttaki linkten ulaşabilirsiniz.)

Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada ihaleye katılım şartları ile uygulanacak usuller belirtildi:

"Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazlar ihale edilerek ‘‘ Taşınmaz Satışı İlan Listesinde ’’ belirlenen  bedeller üzerinden peşin perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır. 

 23.09.2021 Perşembe günüSaat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 1 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

ankara belediyesi görsel

İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi, 

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde;  Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘ Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini  ’’ 300,00.-TL. ( ÜçyüzTürklirası ) (KDV Dahil) ücret karşılığında en geç 22.09.2021 Çarşamba günü,  saat 16.00’ e kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr  adresinden ulaşılabilir.

  • Teklif mektupları, en geç 23.09.2021 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
  • İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya İdarenin banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.  

İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’ nin  ONAY’ ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. "

https://www.ankara.bel.tr/index.php?cID=14820