Veteriner Antimikrobiyalleri: Tek Sağlık Perspektifi

08 Mayıs 2024 19:44 Gündem
resimler-haber/vereriner_antibiyotikleri.webp
google news

Kullanımın azaltılması ve izlemenin iyileştirilmesi, hayvancılık ve balık yetiştiriciliğinden kaynaklanan antimikrobiyal kirliliğin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Avrupa Çevre Ajansı'na (EEA) göre, çiftlik hayvanlarında ve su ürünleri yetiştiriciliğinde antimikrobiyal ilaçların kullanımı son birkaç yılda Avrupa'da azalırken, çevrede devam eden antimikrobiyal kalıntıların ekosistemler ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirtiliyor.

Avrupa sularındaki antimikrobiyallerin genişletilmiş izlenmesi, EEA'nın “Avrupa ortamında veteriner antimikrobiyalleri: Tek Sağlık perspektifi” brifingine göre antimikrobiyal ilaçların kullanımını azaltmaya yönelik eylemlerin etkinliğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu tür izleme aynı zamanda kirliliğin sıcak noktalarının belirlenmesine ve insanlar, hayvanlar ve çevre üzerindeki potansiyel etkilerin daha iyi değerlendirilmesine de yardımcı olabilir.

Değerlendirme özellikle gıda üreten hayvanlar için antimikrobiyallerin kullanımına ve bunların çevre üzerindeki etkilerine bakıyor. Bu ilaçlar genellikle hayvancılıkta ve su ürünleri yetiştiriciliğinde enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek için kullanılır. İnsanlarda ve evcil hayvanlarda görülen hastalıkların tedavisine de yardımcı olabilirler ancak kullanımları çevre ve insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere neden olabilir.

AB, hem insanlarda hem de hayvanlarda antimikrobiyallerin gereksiz kullanımının azaltılması gerektiğini kabul etmiştir. Çiftlik hayvanlarında ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanımın 2018 seviyelerine göre 2030 yılına kadar %50 oranında azaltılması, çiftlikten sofraya stratejisi ve sıfır kirlilik eylem planına açıkça bir hedef olarak dahil edilmiştir. İyi haber şu ki, gıda üreten hayvanlarda (çiftlik hayvanları ve su ürünleri yetiştiriciliği) antimikrobiyal kullanımının 2018 ile 2022 arasında yaklaşık %28 oranında azalmış olması. AB Üye Devletleri 2030 hedefine ulaşabilir ancak harekete geçmeye devam etmeleri gerekecek. Brifingde, sıfır kirlilik hiyerarşisine uygun olarak antimikrobiyal kullanımının azaltılmasına yönelik tedbirlerin ve öncelikle bunların kullanılmasının gerekliliğinin, bunların çevreye salınmasının önlenmesi açısından hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bir sağlık ve çevre sorunu

Çoğu antimikrobiyal hayvancılık tarafından yalnızca kısmen alınıyor ve kalıntılar, gübre olarak tarım arazilerine yayılan gübre ve kanalizasyon çamurunun bir parçası olarak çevreye bir şekilde ulaşıyor. Benzer şekilde, çiftlik balıklarına verilen antimikrobiyaller su sistemlerine karışabilir. Bu bileşikler toprağa veya suya karıştığında ekosistemler için risk oluşturabilir, mikrobiyal toplulukları değiştirebilir ve işlevlerini etkileyebilir.

Ortamda antimikrobiyal kalıntıların ve antimikrobiyal dirençli bakteri ve genlerin varlığı da antimikrobiyal direncin (AMR) ortaya çıkmasına ve yayılmasına katkıda bulunabilir.

Açıklamaya göre, antimikrobiyal dirençli enfeksiyonların Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinde yılda 35.000'den fazla insan ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor. Sağlık hizmeti ortamlarında edinilen enfeksiyonlar şu anda tüm dirençli enfeksiyonların çoğunluğunu temsil etmektedir, ancak gıda üreten hayvanlarda antimikrobiyal kullanımının bu hastalık yüküne katkısını araştırmak için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Ancak toplam antimikrobiyal tüketimini azaltan ülkelerde dirençli bakterilerde azalma görüldü.

EEA açıklamasına göre, çevrede antimikrobiyal kalıntıların ve antimikrobiyal dirençli bakteri ve genlerin varlığı konusunda Avrupa genelinde önemli bir bilgi ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. Brifingde, antimikrobiyal veteriner ilaçlarına ilişkin risk değerlendirmesini iyileştirmek, sürveyans ve erken uyarıyı güçlendirmek ve riskleri yönetmek için en etkili çözümleri belirlemek için bu tür boşlukların doldurulmasının gerekli olduğu belirtiliyor.

“Tek Sağlık” yaklaşımı

Brifing, insan, hayvan ve ekosistem sağlığının arayüzünde ortaya çıkan risklerin Tek Sağlık yaklaşımıyla ele alınmasının önemini vurguluyor ve toplumun hiçbir disiplininin veya sektörünün bu tür riskleri tek başına azaltamayacağını kabul ediyor. Bu yaklaşımın uygulanması, AB'yi ve Üye Devletlerini sağlık tehditlerini önleme, tahmin etme, tespit etme ve bunlara yanıt verme konusunda daha donanımlı hale getirirken aynı zamanda çevre üzerindeki insani baskıları da azaltmanın anahtarıdır.

Açıklama özellikle AB kurumlarının Tek Sağlık konusundaki daha geniş çalışmasının yanı sıra EEA'nın Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Kimyasallar Ajansı'nı (ECDC) içeren AB Kurumlar Arası Tek Sağlık Görev Gücüne katılımını desteklemektedir (ECHA), Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA).

Bugün, beş AB kurumu Tek Sağlık gündeminin uygulanmasını desteklemek için ortak bir eylem çerçevesi yayınladı. Görev gücü, önümüzdeki üç yıl boyunca (2024-2026) planın uygulanması üzerinde çalışacak ve beş stratejik hedefe odaklanacak: stratejik koordinasyon, araştırma koordinasyonu, kapasite geliştirme, iletişim ve paydaş katılımı ve kurumlar arası ortak faaliyetler. Bu, kuruluşlar tarafından sağlanan bilimsel tavsiyelerin giderek daha fazla entegre edilmesini, Tek Sağlık için kanıt temelinin güçlendirilmesini ve kuruluşların AB'deki Tek Sağlık gündemine birleşik bir sesle katkıda bulunabilmesini sağlayacaktır.

Kaynak

EEA

Resim:Matthias Zomer/ Pexels