Kadının Statüsü Komisyonu 68. Oturumu

26 Mart 2024 19:44 Yaşam
resimler-haber/KADINLAR.webp
google news

Birleşmiş Milletler (BM)den yapılan açıklamada, "BM Kadınları, kadınların yoksulluğunu sona erdirmeye yönelik sağlam bir planın benimsenmesini memnuniyetle karşıladığını” bildirildi.

BM'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi konusundaki en büyük yıllık toplantısı olan 68. yıllık Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68), bu yıl 11 - 22 Mart tarihleri ​​arasında "Cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının hızlandırılması ve kadınların güçlendirilmesi" öncelikli teması altında gerçekleşecek. Yoksulluğu ele alarak, kurumları ve finansmanı toplumsal cinsiyet bakış açısıyla güçlendirerek tüm kadınların ve kız çocuklarının korunmasını hedefliyoruz”.

Dünya cinsiyet eşitliği açısından çok önemli bir kavşakta. Bugün dünya çapında kadınların yüzde 10,3'ü aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve erkeklerden daha yoksullar. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 2030 yılına kadar ulaşmak için yoksulluğu sona erdirmeye yönelik ilerlemenin 26 kat daha hızlı olması gerekiyor.

Hızlandırılmış ilerleme yatırım gerektirir. Gelişmekte olan 48 ekonomiden elde edilen veriler, yoksulluğu ve açlığı sona erdirmek de dahil olmak üzere temel küresel hedeflerde cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini sağlamak için yılda ilave 360 ​​milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Bu belirleyici yılda, 2,6 milyar insan oy vermek için sandık başına giderken, toplumsal cinsiyet eşitliğine daha fazla yatırım talep etme gücüne sahipler.

Kadınların yoksulluğunu sona erdirmeye yönelik çözümler geniş çapta kabul görüyor: cinsiyet eşitsizliklerini ele alan politika ve programlara yatırım yapmak ve kadınların eylemliliğini ve liderliğini güçlendirmek. Bu tür yatırımlar çok büyük kazançlar sağlıyor: Hükümetler eğitime, aile planlamasına, adil ve eşit ücretlere ve sosyal yardımların genişletilmesine öncelik verirse 100 milyondan fazla kadın ve kız çocuğu yoksulluktan kurtarılabilir. Bakım hizmetlerine yapılacak yatırımlar sayesinde 2035 yılına kadar yaklaşık 300 milyon iş yaratılabilir. İstihdamdaki cinsiyet eşitsizliğinin kapatılması, kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'yı (GSYİH) tüm bölgelerde yüzde 20 artırabilir .BM Genel Sekreteri'nin Komisyona sunduğu rapora göre, bugün dünya genelinde kadınların yüzde 10,3'ü aşırı yoksulluk içinde yaşıyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 2030 yılına kadar ulaşılması için yoksulluğun sona erdirilmesine yönelik ilerlemenin 26 kat daha hızlı olması gerekiyor.

Sonuç belge (ya da Mutabakata Varılan Sonuçlar), yoksulluk içinde yaşayan kadın ve kız çocuklarının kriz zamanlarında 'şok emiciler' haline geldiğini ve kadınların ve kız çocuklarının yoksulluğuna çözüm bulmak amacıyla kaynakların arttırılması için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu kabul etmektedir. 

 Uluslararası finansal mimarinin krize eğilimli bir dünyaya uygun olmadığını kabul eden Komisyon, ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kaynakları harekete geçirmesine ve yatırım yapmasına olanak sağlayacak reformlar yapılması çağrısında bulundu. Bu önlemler arasında borçların hafifletilmesi, artan oranlı vergilendirme ve kamu kaynaklarının kadınların ve kızların ihtiyaç ve haklarına yönelik tahsis edilmesinin sağlanması yer alıyor.

Mutabakata Varılan Sonuçlar aynı zamanda kamu ve özel kaynaklardan gelen mali kaynakların harekete geçirilmesini, uluslararası mali mimarinin güçlendirilmesini, ulusal bütçeleme süreçlerinde cinsiyet perspektifinin sağlanmasını ve düşük gelirli veya hiç geliri olmayan kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkileyen azalan oranlı vergilendirmenin önlenmesini tavsiye etmektedir.

Sonuç belgesinde ayrıca kadınların ve kız çocuklarının yoksulluğuna çözüm bulmak için resmi kalkınma yardımlarının artırılması gerektiği de belirtiliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son verilerine göre, politika hedefi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan toplam yardımın payı, on yıl içinde ilk kez 2019'da yüzde 45'ten 2020'de yüzde 43'e düştü.

Komisyon ayrıca, ekonomik kurumlarda kadınların temsilinin, liderliğinin ve katılımının artırılması, eşit değerdeki işe eşit ücretin sağlanması için temel çalışma standartlarının uygulanması ve kadınların sahip olduğu mülkiyeti destekleyecek politikaların uygulanması da dahil olmak üzere cinsiyete duyarlı ekonomik ve sosyal politikaların uygulanması çağrısında bulundu.

Kadın örgütlerinin katılımı ve finansmanı bir diğer önemli öneridir. Yerel olarak yönetilen feminist hareketler ve kadın hakları örgütleri için sağlam, esnek ve çok yıllı finansman, BM Kadına Yönelik Şiddete Son Verme Güven Fonu ve Kadın Barışı ve İnsani Yardım Fonu gibi mevcut mekanizmalar tarafından da kanıtlandığı gibi, yoksulluğu ele almada kritik öneme sahiptir.

Mutabakata varılan sonuçlar aynı zamanda çok boyutlu yoksulluğa ilişkin ayrıştırılmış verilerin toplanması ve kullanılmasına yönelik ulusal kapasitelerin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir ekonomilere yönelik yeni kalkınma stratejilerinin benimsenmesine çağrıda bulunmaktadır. Bunlar arasında kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı sosyal koruma sistemlerinin güçlendirilmesi ve kadınların zaman ve gelir yoksulluğunun azaltılması ve istihdam fırsatlarının genişletilmesi için bakım ekonomisine yatırımın artırılması yer alıyor.

Oturum sırasında Komisyon ayrıca, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) liderliğindeki HIV-AIDS ile ilgili bir kararı da kabul etti; bu karar, cinsiyet eşitliğine yatırımın artırılması ve HIV-AIDS müdahalesinde tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor.

İki haftalık oturum, cinsiyet eşitliği konusunda BM'nin en büyük toplantısı olacak. CSW68, aralarında iki Devlet Başkanı, üç başkan yardımcısı ve 100'ün üzerinde Bakan'ın da bulunduğu dünya liderlerini ve 4.800 sivil toplum kuruluşu temsilcisini bir araya getirerek CSW kayıtlarındaki ikinci en yüksek katılımı işaret etti.

CSW68'in oturum aralarında BM Üye Devletleri, hükümetlerarası kuruluşlar ve BM kuruluşları tarafından yaklaşık 270 yan etkinlik düzenlendi; STK CSW68 Forumu kapsamında sivil toplum ve gençlerin öncülüğündeki kuruluşlar tarafından 760'tan fazla paralel etkinlik düzenlendi.

Ergen kızlar da dahil olmak üzere gençlerin, Gençlik Forumu da dahil olmak üzere çeşitli oturumlara katılımı, gençlik delegelerinin, genç kadınların ve kızların yaşam tarzlarını daha da kötüleştiren eşitsizliğin çeşitli boyutlarına vurgu yaparak deneyimlerini, bilgilerini, öğrenilen dersleri ve iyi uygulamaları paylaşmalarını sağladı. Oturumlar, özellikle de Gençlik Etkileşimli Diyaloğu, CSW'nin resmi oturumlarına eleştirel gençlik perspektiflerini entegre etme uygulamasına devam etmenin önemini gösterdi.

Şimdi dikkatler önümüzdeki yıl Pekin Eylem Platformu'nun kabul edilmesinin 30. yıldönümüne çevrildi. Kadının Statüsü Komisyonu'nun (CSW69) 69. oturumu 10-21 Mart 2025 tarihleri ​​arasında New York'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak

UN WOMEN