Tek Sağlık Yaklaşımı

13 Kasım 2023 20:14 Gündem
resimler-haber/es.webp
google news

Tek sağlık Yaklaşımı

Avrupa Çevre Ajansı (EEA) dan yapılan açıklamada “Tek sağlık Yaklaşımı” hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Sağlığa ve refaha yönelik tehditlerin ele alınması, insanların, hayvanların, bitkilerin ve ekosistemlerin karşılıklı bağımlılığını tanıyan Tek Sağlık yaklaşımının uygulanmasını gerektirir. Bu açıklamada,  Avrupa'daki Tek Sağlık gündemini tam olarak destekleyecek kuruluşlar:  Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AB olarak ortak kararlılıklarını ifade etmektedir.

Tek Sağlık yaklaşımının artık farklı yönetişim düzeylerinde eyleme dönüştürülmesi gerekiyor. Bu, bilim, politika ve toplum arasında işbirliği, koordinasyon, iletişim ve kapasite geliştirmenin temel ilkelerine yanıt veren güçlü bir arayüzle desteklenmelidir.

Çevre, halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında bilimsel tavsiye sağlayan beş AB Ajansı olarak, bu hedefe tamamen bağlıyız ve yakın zamanda Tek Sağlık konusundaki işbirlikçi çabalarımızı daha da uygulamak için kurumlar arası bir görev gücü kurduk. Eylem için dört acil önceliği vurgulamak istiyoruz:

Her şeyden önce Tek Sağlık eyleminin bilimsel kanıt temelinin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. AMR, bulaşıcı hastalıklar, kimyasal kirlilik ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri gibi alanlarda devam eden bilgi boşluklarının doldurulması gerekmektedir. Veri kullanılabilirliği, erişilebilirliği, birlikte çalışabilirliği ve yeniden kullanılabilirliği iyileştirilmelidir. Horizon Avrupa, Ar-Ge için mevcut AB çerçeve programı ve EU4Health programı bu açıdan kritik öneme sahiptir. AB kurumları olarak, araştırma ihtiyaçlarını Tek Sağlık perspektifinden çerçevelemeye, Ar-Ge çabaları arasındaki sinerjiyi teşvik etmeye ve ilgili araştırma sonuçlarından yararlanmaya kararlıyız

İkincisi, Tek Sağlık yaklaşımı bilimsel tavsiye ve risk değerlendirmesi alanında yaygınlaştırılmalıdır. AB kurumları olarak, hayvan ve çevre sağlığı, gıda güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliğinin neden olduğu sağlık etkileri ve beslenme gibi konulardaki bilimsel tavsiyelerimizin giderek daha fazla entegre edilmesi ve Tek Sağlık perspektifinden yaklaşılması gerektiğinin farkındayız.

Düzenleyici bilim alanında, kurumlarımız arasında daha proaktif bilgi paylaşımı, pestisitler ve diğer kimyasallara ilişkin daha entegre risk değerlendirmesine geçişi kolaylaştıracaktır. Sağlığa yönelik ciddi sınır ötesi tehditlere ilişkin son düzenleme kapsamındaki işbirliği, AB'nin hazırlıklı olmasını ve ortaya çıkan sağlık krizlerine Tek Sağlık yaklaşımıyla tutarlı bir şekilde yanıt vermesini destekleyecektir.

Üçüncüsü, insan, hayvan ve çevre sektörlerini kapsayan sektörler arası Tek Sağlık koordinasyon mekanizmalarının kurulmasının ve Avrupa'daki sürveyans ve erken uyarı sistemlerinin Tek Sağlık konseptiyle uyumlu hale getirilmesinin önemini vurguluyoruz. Ekolojik izleme ve hastalığın ortaya çıkmasına neden olan etmenler hakkında bilgi içeren entegre sürveyans sistemlerine öncelik verilmelidir. Bu da sektörler ve aktörler arasındaki mevcut siloların aşılmasına yardımcı olacaktır.

Dördüncüsü, Tek Sağlık eğitim ve öğretim programlarının güçlendirilmesi, Tek Sağlık girişimlerinin ve politikalarının başarılı bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için önemli bir kolaylaştırıcı olmaya devam etmektedir (dos S. Ribeiro ve diğerleri, 2019). Tıp, veterinerlik, tarım ve çevre sektörlerindeki risk değerlendiricileri ve profesyoneller için Tek Sağlık kapasiteleri oluşturma çabalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz.

AB kurumları olarak, AB'nin insan, hayvan ve bitki sağlığı, gıda güvenliği, iklim krizi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında karşılaştığı çok sayıda zorluğun başarılı bir şekilde ele alınması için Tek Sağlık yaklaşımının benimsenmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Yaklaşımı AB politikaları ve eylemleri genelinde işlevsel hale getirmek için üstlenilen önemli çalışmaların bilincinde olarak, Tek Sağlık vizyonunu eyleme dönüştürmek için Avrupa Komisyonu ile yakın çalışma taahhüdümüzü de yineliyoruz. Kurumlar arası görev gücümüz aracılığıyla, Tek Sağlık yaklaşımının uygulanmasında kurumlarımızdaki stratejik koordinasyonu kolaylaştırmaya çalışıyoruz; araştırma koordinasyonunu, kapasite geliştirmeyi ve Tek Sağlık odaklı gündem belirlemeyi teşvik etmek; İletişimimizin, AB politika süreçlerine desteğimizin ve ilgili paydaşlarla olan etkileşimimizin giderek daha fazla entegre olmasını sağlamak; ortak faaliyetlerin geliştirilmesini ve veri ve bilgi paylaşımını desteklemek.

Tek Sağlık yaklaşımının uygulanmasını desteklemek için benzeri görülmemiş bir fırsata sahibiz. Bunu yaparak sağlık tehditlerini daha iyi önleyebilir, tahmin edebilir, tespit edebilir ve bunlara yanıt verebiliriz. Herkes için sağlığı iyileştirebilir ve ekonomilerimizin ve toplumlarımızın bağlı olduğu yaşam destek sistemlerini koruyabiliriz.

EEA